MSŠ Busovača

www.mssbusovaca.com.ba

učenički kutak

Prava i dužnosti učenika

Pravilnik o ocjenjivanju

Dužnosti redara

Prava i obaveze učenika

Vijece učenika

Sekcije

Učenici su aktivni učesnici u obrazovno-odgojnom radu u Školi i zajedno sa nastavnicima i stručnim saradnicima su odgovorni za rezultate toga rada.

Prava i dužnosti učenika su da:

1.svjesno uče i rade na svome obrazovanju i odgoju,

2.doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u obrazovno-odgojnom radu Škole i čuvaju njen ugled,

3.redovno pohađaju nastavu,

4.savjesno izvršavaju povjerene im poslove,

5.koriste objekte i inventar prema njihovoj namjeni,

6.učestvuju u radu odgovarajućih organa Škole,

7.poštuju pravila kućnog reda Škole,

8.njeguju i razvijaju humane odnose među učenicima,

9.učestvuju u raspodjeli sredstava stečenih radom učenika,

10.poštuju ličnost nastavnika i ostalih radnika Škole,

11.da budu nagrađivani i pohvaljivani,

12.čuvaju imovinu Škole i brinu se o čistoći i estetskom izgledu prostorija,

13.ne uzimaju tuđe stvari,

14.održavaju ličnu higijenu,

 

 

Sve informacije  pravilnika o ocjenjivanju pogledati ovdje.pdf.

Pravilnikom o kućnom redu škole definisane su dužnosti redara u odjeljenju.

 

Dužnost dežurnih učenika (redara) u odjeljenju:

 

 obezbijediti radni red i disciplinu u kabinetu prije početka nastave i da za vrijeme školskog odmora prozrače kabinete,

 pribavljaju kredu, spužvu i druga nastavna sredstva za čas,

 staraju se o čuvanju školske i lične imovine učenika u kabinetu za vrijeme odmora,

 oštećenja na opremi i inventaru prijavljuju dežurnom nastavniku ili nastavniku koji je došao na čas,

 prijavljuje nastavniku učenike koji su odsutni sa časa,

 po završetku časa provjerava čistoću klupa.

 

 

I ove školske godine omogućene su učenicima vannastavne aktivnosti kroz sportske,kulturno- umjetničke  i naučne sekcije, te pripremu učenika za Kantonalna takmičenja i druge manifestacije:

 

Ime sekcije                   broj sati u sedmici                 zaduženi nastavnik

1.Novinarska sekcija                          1                                Sabina Buza

2.Odbojkaška sekcija                        1                                Jasmin Tahirović

3.Košarkaška sekcija                        1                                Jasmin Tahirović

4.Nogometna sekcija                        1                                Tarik Huseinbašić

5.Historijska sekcija                         1                                Emina Musić

6.Informatička sekcija                     1                                Smajo Mekić

7.Hor ilahija i kasida                        1                                Ensara Srebrenica

8.Kulturno zabavna sekcija            1                                Haris Frljak

9.Radionica Mladih                          1                                Đemil Mekić

10.Stotnoteniska sekcija                  1                                Sejad Lušija

11.Ekološka sekcija                            1                                Senad Imamović

12.Fotografska sekcija                      1                                Latif Šabanović

13.Šahovska sekcija                          1                                Mehemed Durak

14.Grafički dizajn                              1                               Junuz Junuzović           

trud

''Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki.''

znanje

''Ne učimo za školu nego za sebe''

Osvrt na Memory Walk 2016. Busovača

Razmisli

Učenje bez razmišljanja je prazno,

 razmišljanje bez učenja je opasno

.

zajednički rad

1

najnovije  vijesti

Sva dešavanja  u našoj školi i nastavnom procesu

 

3

ekskurzije

Italija ,Turska,Španija,

Bugarska,Austrija,Hrvatska..

2

Vannastavne aktivnosti

 Školska takmičenja nogomet,odbojka,košarak, stolni tenis,šah,sekcije, sportska druženja.

aktivnosti aktivnosti aktivnosti aktivnosti aktivnosti

25.novembar dan državnosti

projekat Golypoon

5.oktobar svjestski dan učitelja

U petak 24.11.2017. godine u prostorijama Mješovite srednje škole Busovača svečano je obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine..VIŠE OVDJE

Holandska organizacija Golypoon sa kojom smo prije snimili i film ¨Zemlja zabranjenih ogledala¨ je došla u BiH .

Radnici naš škole obilježili radno i svačano, proglašena profesorica Emina Musić za najistaknutijeg  profesora za 2017/18.školsku god.

Maturska ekskurzija u Evropu

FESTIVAL RADA TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA BIH 2017. - HADŽIĆI

10.10.obilježen dan škole

Učenici završnih razreda u pratnji razrednika krenuli su na šestodnevnu ekskurziju u Budimpeštu, Bratislavu, Prag i Beć.

Dana 06. 05. 2017. godine organizovan je još jedan u nizu Festival rada tehničkih i stručnih škola BiH.

Za učenike je bio neradni dan,a radno osoblje škole bilo na edukacionom izletu u Sarajevu.

Posjetite nas:

Kulina Bana bb Busovača

Pišite nam:

mail@mssbusovaca.com.ba

Pozovite nas:

030 -591 - 120 ,593 -155

od 13 :00 do 19:00

  • Mješovita srednja škola Busovača