MSŠ Busovača

www.mssbusovaca.com.ba

Prostor za roditelje

Plan individualnih sastanaka

Pravdanje izostanaka

Vijeće roditelja

 

 

 

Individualni informativni razgovori sa roditeljima u školskoj 2016/17. godini održavaju se prema utvrđenom  rasporedu:

Pod pravdanjem učeničkih izostanaka podrazumijeva se utvrđivanje razloga izostanaka učenika i bilježenja opravdanosti ili neopravdanosti izostanka. To čini razrednik u saradnji s roditeljem ili starateljem.

Opravdanim izostancima smatraju se bolest učenika, smrtni slučaj u porodici, iznimne porodične prilike (bolest člana porodice), problemi u saobraćaju, elementarne nepogode i drugi opravdani razlozi.

Roditelji, odnosno staratelji, odgovorni su za učenikovo redovno pohađanje nastave i dužni su obavijestiti školu o razlozima izostanka učenika, isti ili naredni dan nakon izostanka, te su dužni opravdati izostanak učenika, najkasnije sedam dana od dolaska učenika u Školu.

Roditelj izostanke može da pravda ljekarskim opravdanjem, potvrdom kluba (sportski klubovi) ili druge relevantne institucije.

Razrednik može pravdati, u dogovoru s roditeljem i prema vlastitioj procjeni, ukupno do tri (3) dana u toku školske godine izostanke učenika bez ljekarske ili slične potvrde.

Učenik može izostati sa nastave prema odobrenju nastavnika sa njegovog časa samo u hitnim slučajevima, kada se ne može kontaktirati razrednik, pedagog ili direktor.

Učenik kojeg treba drugi nastavnik sa časa može biti pušten samo uz dogovor i saglasnost oba nastavnika, te ga tada nije nužno upisati u dnevnik.

Redovna posjeta ljekaru koja se može zakazati izvan nastave nije opravdani razlog izostajanja.

 Rad vijeća roditelja

Radi povezivanja s društvenom zajednicom i saradnje roditelja i škole osniva se vijeće roditelja.

         Funkcija vijeća roditelja

 • promoviše interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi,
 • predstavlja stavove roditelja učenika školskom odboru,
 • podstiče angažman roditelja u radu škole,
 •  informiše školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno, ili po zahtjevu školskoga odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom,
 • sudjeluje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se potiče i unapređuje obrazovni rad u školi,
 • kandidira i bira predstavnike roditelja u školski odbor.                                                                                                                                                         Struktura vijeća roditelj
 •  predsjednik vijeća,
 •  zamjenik predsjednika vijeća,
 • sekretar vijeća.

Način i procedura osnivanja i rada vijeće roditelja utvrđuje se općim aktima škole.

Način izbora rukovodstva, kao i ostale odgovornosti regulišu se pravilnikom o radu.                                                                                                Predsjednik vijeća roditelja

 • organizuje i vodi sastanke, predlaže dnevni red sastanaka,
 • potpisuje dokumente vijeća,
 • predstavlja vijeće u školi i izvan nje.                                                                                                                                                                                           Zamjenik predsjednika vijeća pomaže predsjedniku u njegovom radu, i obnaša dužnost predsjednika, ukoliko je predsjednik spriječen.
 • Sekretar vijeća
 • vodi zapisnik na sastanku vijeća roditelja,
 • izvještava članove vijeća o održavanju slijedećeg sastanka,
 • obavještava ostale roditelje o odlukama donesenima na sastanku, putem oglasne ploče ili drugog oblika obavještavanja,
 • odgovara za tačnost zapisnika i zaključaka, koji su doneseni na sastancima,a radi i druge administrativne poslove, koje mu povjeri predsjednik.

 

Pravilnik o radu vijeća roditelja

Pravni dokument koji pobliže definiše i detaljnije reguliše rad vijeća roditelja je pravilnik o radu. Njime se definišu konkretni ciljevi vijeća roditelja i načini donošenja odluka, zatim tijela i funkcije koje čine vijeća roditelja, način izbora i određivanje odgovornosti članovima vijeća. Pravilnik o radu definiše poziciju vijeća roditelja u odnosu na druga tijela u školi – stručna i upravna tijela, kao i vijeće učenika. Pravilnik o radu se može mijenjati tijekom rada, odnosno prilagođavati potrebama vijeća.

Osim toga, pravilnik o radu poslužit će kako bi cjelokupno iskustvo o radu u vijeću roditelja bilo predočeno na precizan i jasan način, onima koji dolaze.

Pravilnikom o radu uređuje se i izbor i mandat članova vijeća, njihova prava i obveze, djelokrug rada, zastupanje i predstavljanje, te druga pitanja značajna za rad vijeća roditelja.

Pravilnik o radu vijeća, kao i njegove izmjene i dopune, usvaja vijeće uz suglasnost školskog odbora.

Poslovnik o radu vijeća roditelja

Vijeće roditelja treba imati i svoj poslovnik o radu kao interni dokument, koji donosi i usvaja vijeće na svom sastanku. Njime se reguliše vođenje sastanaka, procedure donošenja odluka i druga pitanja vezana za rad vijeća. Poslovnik o radu izrađuje se na temelju pravilnika o radu.

Program rada vijeća roditelja

Vijeće roditelja trebalo bi na početku svoga mandata izraditi program rada, kako bi kvalitetno radilo. Program treba sadržavati aktivnosti koje vijeće ima namjeru provoditi iz mjeseca u mjesec.

 

počni

Samo ono što nikad ne počne nikad se ne završi.

Aktivnosti

produži život

Skrati želje, pa ćeš produžiti život.

Osvrt na Memory Walk 2016. Busovača

Razmisli

Razmisli o onome što govoriš čak i onda kada šutiš.

1

vijesti

Sva dešavanja  u našoj školi i nastavnom procesu

3

ekskurzije

Italija ,,Turska,,Španija,,

Bugarska,,Austrija

2

sportske aktivnosti

 Školska takmičenja nogomet,odbojka,košarak, stolni tenis,šah

novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

25.novembar dan državnosti

projekat Golypoon

5.oktobar svjestski dan učitelja

U petak 24.11.2017. godine u prostorijama Mješovite srednje škole Busovača svečano je obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine..VIŠE OVDJE

Holandska organizacija Golypoon sa kojom smo prije snimili i film ¨Zemlja zabranjenih ogledala¨ je došla u BiH  .

Radnici naš škole obilježili radno i svačano, proglašena profesorica Emina Musić za najistaknutijeg  profesora za 2017/18.školsku god.

Maturska ekskurzija u Evropu

FESTIVAL RADA TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA BIH 2017. - HADŽIĆI

10.10.obilježen dan škole

Učenici završnih razreda u pratnji razrednika krenuli su na šestodnevnu ekskurziju u Budimpeštu, Bratislavu, Prag i Beć.

Dana 06. 05. 2017. godine organizovan je još jedan u nizu Festival rada tehničkih i stručnih škola BiH.

Učenici i profesori na dan škole posjetili memorijalni kompleks u Potočarima ,Srebrenica

Posjetite nas:

Kulina Bana bb Busovača

Pišite nam:

mail@mssbusovaca.com.ba

Pozovite nas:

030-591- 120 ,593-155

od 13:00 do 19:00

 • Mješovita srednja škola Busovača